YWAM WAARDEN

DOEL & OVERTUIGINGEN

Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale beweging van christenen uit vele denominaties. JmeO zet zich in om Jezus persoonlijk te presenteren, om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om te helpen bij deze taak, en op hun beurt gelovigen te trainen en toe te rusten.


Als Gods kinderen zijn we geroepen om onze Heer lief te hebben, te aanbidden en te gehoorzamen. Maar ook om Zijn lichaam, de kerk, lief te hebben en te dienen, om alle mensen overal lief te hebben. Dit houdt in dat we het evangelie over de hele wereld moeten bekendmaken.


'Ga de wereld in en verkondig het goede nieuws aan iedereen' (Marcus 16:15)

'Ga en maak alle volken tot mijn leerlingen' (Matteüs 28:19)


Wij geloven met JmeO in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We geloven dat de Bijbel Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord is. De Bijbel is een referentiepunt voor ieder aspect van ons leven en werk. Gebaseerd op Gods woord, wie Hij is en Zijn initiatief tot redding, worden de volgende overtuigingen sterk benadrukt binnen Jeugd met een Opdracht:AANBIDDING


We zijn geroepen om alleen God te vereren en te aanbidden.

GEBED


We zijn geroepen tot voorbede voor de mensen en doelen die God op zijn hart heeft. Dit omvat ook geestelijke strijd tegen het kwaad in elke mogelijke vorm.

HEILIGHEID


We zijn geroepen een heilig en rechtvaardig leven te leiden, waarin het karakter van God weerspiegeld wordt.

GEMEENSCHAP


We zijn geroepen tot toewijding aan de Kerk in zowel haar plaatselijke vorm waarin mensen tot groei komen, als in haar mobiele vorm waarin zij tot vermenigvuldiging komt.

GETUIGEN


We zijn geroepen om het evangelie van Jezus Christus te delen met hen die Hem niet kennen.

DIENSTBAARHEID


We zijn geroepen om bij te dragen aan Gods Koninkrijk op elk gebied van het leven.

FUNDAMENTELE WAARDEN

De Fundamentele Waarden van Jeugd met een Opdracht zijn de uitdrukking van onze geloofsovertuigingen, gekoppeld aan de specifieke richtlijnen die door God sinds het begin van JmeO in 1960 gegeven zijn. Ze zijn hier vastgelegd om datgene door te geven aan komende generaties wat God met nadruk aan ons gegeven heeft.


Deze gemeenschappelijke geloofsovertuigingen en waarden zijn de leidende principes voor de groei van onze organisatie, zowel in het verleden als in de toekomst. Sommige geloofsovertuigingen en waarden zijn gemeengoed voor alle christenen overal, terwijl andere specifiek zijn voor Jeugd met een Opdracht. De combinatie daarvan vormt de unieke familiekarakteristieken van JmeO, ons “DNA”. Het zijn waarden die we in ere houden en die bepalen wie we zijn, hoe we leven en hoe we beslissingen maken.

1. GOD KENNEN

JmeO zet zich ervoor in om God, Zijn natuur, Zijn karakter en Zijn handelen te kennen. We proberen in ieder aspect van onze levens en bedieningen een weerspiegeling te zijn van wie Hij is. Uit het kennen en genieten van de gemeenschap met God vloeit automatisch een verlangen voort om Hem met anderen te delen.

2. GOD BEKENDMAKEN

JmeO zet zich ervoor in om God over de gehele wereld, en in ieder deelgebied van de maatschappij, bekend te maken door evangelisatie, training en hulpverlening. We geloven dat redding van zielen tot resultaat zou moeten hebben dat samenlevingen veranderen. Daarmee zijn we gehoorzaam aan Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

3. GODS STEM VERSTAAN

JmeO zet zich ervoor in om alle dingen, groot en klein, met God tot stand te brengen door te luisteren naar Zijn stem, door Zijn gebeden te bidden en door Zijn geboden te gehoorzamen. We zijn afhankelijk van het verstaan van Zijn stem als individuen, in teamverband en op gezamenlijke bijeenkomsten. Daarom is het ook een geïntegreerd deel van ons besluitvormingsproces.

4. AANBIDDEN EN VOORBEDE DOEN

JmeO is toegewijd om Jezus te aanbidden en zich bezig te houden met voorbede als geïntegreerd deel van het dagelijks leven. We erkennen de poging van Satan om het werk van God te vernietigen en we roepen Gods kracht en de Heilige Geest aan voor het overwinnen van zijn strategieën in het leven van individuen en volken.

5. VISIONAIR ZIJN

JmeO is geroepen visionair te zijn. Dat wil zeggen dat we voortdurend nieuwe visie van God willen ontvangen, voeden en vrijzetten. Wij ondersteunen het pionieren van nieuwe bedieningen en methoden. Daarbij willen we altijd radicaal zijn, omdat we van belang willen zijn voor iedere generatie, iedere bevolkingsgroep en alle terreinen van de samenleving. We geloven dat de apostolische opdracht van JmeO vraagt om eenheid in geestelijk leiderschap, vrijheid in de Geest en relaties gebaseerd op het woord van God.

6. OPKOMEN VOOR JONGE MENSEN

JmeO is geroepen om voor jonge mensen op te komen. Wij geloven dat God jonge mensen gaven gegeven heeft en dat Hij ze geroepen heeft om voorop te lopen in visie en bediening. We zijn toegewijd om hen te waarderen, te vertrouwen, te trainen, te ondersteunen, ruimte voor hen te maken en hen vrij te zetten. Zij zijn niet de Kerk van de toekomst, zij zijn de Kerk van vandaag. We zijn toegewijd hen te volgen waar zij in Gods wil naar toe gaan.

7. BREED GESTRUCTUREERD EN GEDECENTRALISEERD ZIJN

JmeO is breed gestructureerd en divers, maar toch één geheel. Wij zijn een wereldwijde familie van bedieningen, samengebonden door gemeenschappelijke doelstelling, visie, waarden en relaties. We geloven dat structuren er zijn om de mensen en Gods doelen te dienen. Elke bediening, op elk niveau, heeft het voorrecht en de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen aan een groep van oudsten. Dat alles staat onder de overkoepelende internationale verantwoordelijkheid van het JmeO Internationaal Leiderschaps Team.

8. INTERNATIONAAL EN INTERKERKELIJK ZIJN

JmeO is internationaal en interkerkelijk in haar wereldwijde omvang, zowel als in haar plaatselijke achterban. Wij geloven dat etnische, taalkundige en kerkelijke diversiteit, samen met door God herstelde aspecten van cultuur, positieve factoren zijn die bijdragen aan de gezondheid en groei van de organisatie.

9. EEN BIJBELS WERELDBEELD HEBBEN

JmeO is geroepen een Bijbels wereldbeeld te hebben. Wij geloven dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad. De praktische aspecten van het leven zijn niet minder geestelijk dan de verschillende vormen van bediening. Alles wat in gehoorzaamheid aan God gedaan wordt, is geestelijk. Wij proberen God te eren met alles wat we doen. Daarin willen we mannen en vrouwen van God toerusten en mobiliseren taken op te pakken om dienstbaar te zijn en invloed uit te oefenen in alle gebieden van de maatschappij.

10. IN TEAMS FUNCTIONEREN

JmeO is geroepen in teams te functioneren in alle aspecten van bediening en leiderschap. Wij geloven in een combinatie van aanvullende gaven, roepingen, perspectieven, bedieningen en generaties die in eenheid samenwerken op alle niveaus van onze organisatie. Dit zal zorgen voor wijsheid en veiligheid. Het in teamverband zoeken naar Gods wil en maken van beslissingen geeft ruimte voor het wederzijds afleggen van verantwoording en draagt bij tot groei in relaties, motivatie, verantwoordelijkheid en eigendomsbesef van de visie.

11. DIENSTBAAR LEIDERSCHAP TONEN

JmeO is geroepen tot dienstbaar leiderschap als een levensstijl, in tegenstelling tot een hiërarchisch leiderschap. Een dienstbaar leider is iemand die de gaven en roepingen van degenen onder zijn/haar zorg eert en over hun rechten en voorrechten waakt. Wij benadrukken dat het van belang is voor degenen met leiderschapsverantwoordelijkheden degenen die zij leiden te dienen, zoals Jezus Zijn discipelen diende.

12. EERST DOEN, DAN ONDERWIJZEN

JmeO is toegewijd aan onderwijzen uit ervaring, dus eerst doen en dan onderwijzen. Wij geloven dat ervaring uit eerste hand autoriteit geeft aan onze woorden en ons onderwijs. Belangrijker nog dan iemands gaven, mogelijkheden en deskundigheid zijn een godvruchtig karakter en een roeping van God.

13. RELATIE-GEORIËNTEERD ZIJN

JmeO wijdt zich in zowel het samenwerken als het samenleven toe aan goede onderlinge relaties. We verlangen ernaar een eenheid te zijn door te leven in heiligheid, wederzijdse afhankelijkheid, transparantie, nederigheid en open communicatie, in plaats van een afhankelijkheid van structuren en regels.

14. WAARDEREN VAN HET INDIVIDU

JmeO is geroepen om ieder individu te waarderen. Wij geloven in gelijkwaardige mogelijkheden en rechtvaardigheid voor alle mensen. We geloven dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en alle nationaliteiten, leeftijden en functies hun unieke bijdragen en roepingen hebben. We zijn toegewijd om door God gegeven leiderschaps- en bedieningsgaven in zowel mannen als vrouwen te eren.

15. WAARDEREN VAN GEZINNEN

JmeO onderschrijft het belang van gezinnen die God gezamenlijk in zending dienen, dus niet slechts de vader en/of de moeder. We moedigen de ontwikkeling van sterke en gezonde gezinseenheden toe, waarin alle gezinsleden de roeping tot zending delen en met hun gaven op unieke en aanvullende manieren daarin bijdragen.

16. VERTROUWEN OP ONDERSTEUNING GEBASEERD OP RELATIES

JmeO is geroepen tot een systeem van op relaties gebaseerde ondersteuning, afhankelijkheid van God en Zijn volk voor financiële middelen. Dat geldt zowel ons gezamenlijk als voor ieder persoonlijk. Wij geloven dat op relaties gebaseerde ondersteuning verantwoordelijkheid, communicatie en wederzijds gebed bevordert. Het betrekt de donateur als een partner in de bediening. Zoals God en anderen vrijgevig naar ons geweest zijn, zo willen wij ook vrijgevig zijn. JmeO’ers geven in de zending zichzelf, hun tijd en hun talenten aan God zonder daarvoor beloning of vergoeding te verwachten.

17. GASTVRIJHEID UITLEVEN

JmeO onderschrijft de bediening van gastvrijheid als een uitdrukking van Gods karakter en de waarde van mensen. Wij geloven dat het belangrijk is om onze harten, huizen, centra/bases te openen ten dienste van en tot eer van elkaar, onze gasten en de armen en behoeftigen. Dit willen we niet doen uit sociale verplichting, maar uit gastvrijheid.

18. COMMUNICEER MET INTEGRITEIT

JmeO bevestigt dat alles bestaat omdat God communiceert. Daarom zet YWAM zich in voor waarheidsgetrouwe, accurate, tijdige en relevante communicatie. Wij geloven dat goede communicatie essentieel is voor sterke relaties, gezonde gezinnen en gemeenschappen, en een effectieve bediening.

[Terzijde: De drie basisdocumenten van Jeugd met een Opdracht zijn de voorgaande Fundamentele Waarden, het Manila Covenant en de Christelijke Magna Carta. De Fundamentele Waarden werden door het JmeO Internationaal Leiderschaps Team in augustus 2003 goedgekeurd en gepubliceerd in februari 2004.]